Algemene Voorwaarden

 

 

Algemene voorwaarden 

Welkom bij anervo-entertainment.nl! 

AVG, Algemene Voorwaarden, Disclaimer & Privacy Beleid

In deze verklaring lees je alles over de
manier waarop jouw persoonsgegevens worden
verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo
wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen
liggen en voor welke doelen jouw gegevens
opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al
jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens
en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.
De verklaring zal soms gewijzigd worden
door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom
raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.
Erik Voskamp, Feest adviseur

 

Algemene voorwaarden Anervo Entertainment

 

Definities:

 • “AE” = Anervo Entertainment;
 • “Opdrachtgever” = de partij die de Opdracht aan AE verstrekt;
 • “Artiest” = de bij AE geboekte Artiest of band;
 • “Toeleverancier” = AE of degene die zich direct of indirect jegens AE heeft verbonden om diensten te leveren en/of zaken ter beschikking te stellen, een en ander in de ruimste zin des woords, zoals onder andere met betrekking tot zaalhuur, vervoer, decoratie, licht, geluid, catering en beveiliging.

 

ARTIKEL 1 – TOTSTANDKOMING

 1. Alle aanbiedingen van AE zowel schriftelijk als mondeling, zijn steeds vrijblijvend. Na aanvaarding van de opdracht door AE zal de Overeenkomst met Opdrachtgever schriftelijk te weten per e-mail, bevestigen zo spoedig mogelijk per e-mail aan Opdrachtgever doen toekomen. AE kan in voorkomende gevallen ervoor kiezen om naast een elektronische bevestiging ook per post een bevestiging van de Overeenkomst toe te sturen. Ook in dat geval is de elektronische bevestiging bindend en vormt de per post verstuurde bevestiging slechts een aanvulling op de elektronische bevestiging.
 2. Beide contractpartijen erkennen elektronische communicatie en zullen de geldigheid en het juridisch effect daarvan niet ontzeggen vanwege het feit dat de communicatie elektronisch is.
 3. E-mail berichten worden geacht te zijn ontvangen indien zij voor de andere partij toegankelijk zijn, waaronder in ieder geval wordt begrepen het moment dat zij de mailbox van de ontvangende partij hebben bereikt.
 4. Volgens de Europese regelgeving is een Overeenkomst (boeking c.q. koop) gesloten via elektronische weg (lees via internet en/of e-mail), een rechtsgeldige Overeenkomst (boeking c.q. koop) waarop de overeengekomen betaling dient te volgen.
 5. Meerwerk wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Meerwerk wordt berekend op de grondslag van de bij het aangaan van de Overeenkomst gestelde condities. Minderwerk wordt slechts verrekend indien partijen dit van tevoren schriftelijk zijn overeengekomen.
 6. Aan de genoemde prijzen op de website kunnen geen rechten worden ontleend. Indien de werkelijke prijs afwijkt van wat de website en / of offerte aangeeft dan zal AE dit aangeven alvorens een factuur te sturen en het optreden daarmee definitief vast te leggen. Opdrachtgever heeft in dat geval de mogelijkheid om de aanvraag kosteloos te laten vervallen. N.B. Alleen in uitzonderlijke gevallen komt het voor dat er invallende artiesten hogere (reis)kosten met zich meebrengen.
 7. Partijen komen overeen dat via elektronisch dataverkeer tot stand gekomen Overeenkomsten tussen de partijen bindend zijn en dat via elektronisch dataverkeer verzonden informatie in een eventuele gerechtelijke procedure dwingende bewijskracht heeft ter zake van de tussen partijen bestaande afspraken, tot op tegenbewijs door de partij, die zich erop beroept dat het bewijs niet betrouwbaar is. In geval van een conflict aangaande de inhoud, vorm of verzend/ontvangsttijdstip van door partijen verzonden elektronische berichten, of van de door hen via een website ingegeven of achtergelaten informatie en de inhoud, vorm of verzend/ontvangsttijdstip van het door AE ontvangen bericht of van via de site ontvangen informatie, zal relevante informatie zoals vastgelegd in de administratie en/of de elektronisch databases van AE als dwingend bewijs gelden in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs van de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.
 8. Informatie, afbeeldingen, mededelingen (mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt) en opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. AE garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten en diensten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

 

ARTIKEL 2 – DIGITALE EN ANALOGE INFORMATIE

 1. AE behandelt de gegevens van de Opdrachtgever strikt vertrouwelijk. Deze worden niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij AE daartoe wettelijk verplicht is, of als dit voor de uitvoering van de Opdracht noodzakelijk is. Als de Opdrachtgever gegevens aan AE verstrekt, dan worden deze gegevens in een bestand vastgelegd.
 2. De Opdrachtgever heeft het recht om naam, logo, afbeelding en biografische gegevens van de Artiest in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst te gebruiken voor de promotie van het optreden. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om de Artiest onder een andere naam dan in het contract genoemd te promoten en/of aan te kondigen.
 3. De Opdrachtgever mag geen Beeld- en of geluidsopnames van de Artiest maken zonder schriftelijke toestemming van AE.

 

ARTIKEL 3 – OPTIE

 1. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid een optie te plaatsen voor een optreden op een bepaalde datum door een op de website van AE geplaatste Artiest. Deze optie betekent dat een Opdrachtgever, zonder enige nadere verplichting, gedurende zeven (7) dagen een eerste recht heeft om Artiest te boeken voor de geopteerde datum.
 2. Indien een derde een boeking wilt plaatsen op de optiedatum van Opdrachtgever, dan krijgt Opdrachtgever vanaf dat moment 24 uur de tijd om zijn eerste recht tot boeken uit te oefenen. Opdrachtgever zal hier in zulk geval per e-mail of telefonisch op de hoogte worden gesteld. Indien Opdrachtgever niet binnen 24 uur gebruik heeft gemaakt van dit eerste recht tot boeken, vervallen vervolgens alle rechten hiertoe.

 

ARTIKEL 4 – BEPALINGEN M.B.T. DE OPDRACHT

 1. De Opdrachtgever verklaart, reeds door het aangaan van de Overeenkomst met AE, volledig bekend te zijn met de prestaties van de Artiest en/of de toe leverancier, alsmede met de soort en/of de aard van de concreet gecontracteerde prestaties.
 2. De Opdrachtgever verklaart bekend te zijn met het repertoire en het gebruikelijke geluidsvolume bij optredens van de artiest. De bands van AE produceren gemiddeld een volume tussen de 95 en 100 dB(A) met pieken tot 105 dB(A) of anders in overleg.
 3. De Artiest is verplicht ruim van te voren aanwezig te zijn (minimaal 30 minuten voor aanvang van het optreden), met alle zaken die voor de Opdracht nodig zijn, tenzij schriftelijk van te voren is overeengekomen dat bepaalde voor de Opdracht benodigde zaken door AE, de Opdrachtgever en/of de toe leverancier zullen worden verstrekt.
 4. De Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de Artiest(en) voor aanvang van het optreden gedurende 1 uur vrije en directe toegang hebben tot een ontruimd podium om hun opbouwwerkzaamheden uit te voeren. Indien AE ook zorg draagt voor de geluidsinstallatie dan dient de Opdrachtgever ook zorg te dragen dat het crew van de geluidsinstallatie voorafgaand aan het opbouwen van de band gedurende 4 uren vrije en directe toegang hebben tot de locatie en een ontruimd podium om hun opbouw werkzaamheden te verrichten.
 5. De Artiest(en) moet(en) ten aller tijden volledig zichtbaar zijn voor het publiek en in staat zijn om oogcontact te kunnen maken met het publiek. Deze zichtbaarheid mag ook niet belemmerd worden door de podiumconstructie aan de voorzijde van het podium.
 6. Indien het optreden buiten plaatsvindt dient de Opdrachtgever zorg te dragen voor een overdekking met deugdelijke bescherming tegen regen en wind en een verharde te allen tijde droge ondergrond. Het podium / speelvlak en overkapping voor meng- en lichttafels (indien deze op een andere locatie staan) dienen daarbij deugdelijk, afgeschermd en overdekt te zijn, volledig afgesloten aan achterkant en zijkanten, opdat de weersomstandigheden redelijkerwijs geen schade kunnen toebrengen aan bijvoorbeeld betrokkenen en/of zaken van de Artiest, toeleverancier en/of AE.
 7. Het gebruik van een zogenaamde geluidsbegrenzer/ limiter is niet toegestaan, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 8. Indien ten tijde van het optreden alsnog blijkt dat een geluidsbegrenzer/ limiter aanwezig is, zonder voorafgaand overleg en afstemming, behoudt Artiest zich het recht voor het optreden geen doorgang te laten vinden.
 9. Indien de geluidsinstallatie wordt verzorgd door een andere toeleverancier dan AE dan regelt AE een geluidstechnicus om deze te bedienen, hiervoor wordt er een meerprijs in rekening bij de Opdrachtgever gebracht. De Opdrachtgever zorgt voor een assisterende geluidstechnicus vanuit de locatie / installatie die gedurende duur van het optreden en opbouw ervan aanwezig is.
 10. De opdrachtgever is gehouden ervoor zorg te dragen dat Artiest(en) het optreden verantwoord en onder veilige omstandigheden kan uitvoeren. Hieronder wordt, naast de in de technische en praktische bepalingen genoemde punten, in ieder geval verstaan: voldoende molest beveiliging voor Artiest(en) , hun apparatuur en instrumentarium.
 11. Bij de benodigde speelruimte voor de Artiest dient rekening te worden gehouden met minimaal 2 m2 per bandlid.
 12. Artiest behoudt zich het recht voor te werken met een wijziging in de personele bezetting ongeacht de reden van wijziging, waarbij de kwaliteit van de dienstverlening door Artiest wordt gewaarborgd.
 13. Artiest zal, indien Artiest door ziekte en/of andere onvoorziene omstandigheden verhinderd is om op te treden werken met een personele vervanging.
 14. Indien Artiest op weg naar het optreden oponthoud heeft of verwacht te krijgen, zal Opdrachtgever direct gewaarschuwd worden. Opdrachtgever zal voor dit doel een bereikbaar telefoonnummer ter beschikking stellen. Artiest zal, voor zover redelijkerwijs mogelijk, onmiddellijk maatregelen nemen teneinde zo spoedig mogelijk op de plaats van bestemming te kunnen arriveren.
 15. Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen van het optreden van de Artiest in kwestie is slechts toegestaan na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van AE.
 16. De Opdrachtgever garandeert dat indien de omstandigheden ten tijde van de uitvoering van de Opdracht dit noodzakelijk mochten maken dat Opdrachtgever in overleg met AE voor een professionele ordedienst ter plaatse zorgt.
 17. De Opdrachtgever garandeert dat de ordehandhaving geregeld is tijdens opbouw, uitvoering en afbouw.
 18. De Opdrachtgever garandeert dat Artiest de afstand tussen kleedkamer en podium ongestoord en veilig kan afleggen.
 19. De Opdrachtgever garandeert dat Voor de Artiest een schone en afsluitbare kleedkamer zonder inkijk van buitenaf aanwezig is, in ieder geval voorzien van spiegels, verlichting en noodzakelijke verwarming, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 20. De Opdrachtgever garandeert dat indien voor laden/lossen een ontheffing nodig is, Opdrachtgever hiervoor zorg zal dragen.
 21. De Opdrachtgever garandeert dat indien de afstand tussen de laad/losplaats en de speelplek een langere afstand betreft dan 25 meter en/of indien de laad route niet deugdelijk verhard is, dit tenminste 14 dagen voor datum optreden door Opdrachtgever aan AE zal worden opgegeven, er zal dan extra sjouwhulp en/of andere voorzorgsmaatregelen door AE worden verzorgd. Voor deze extra sjouwhulp en/of voorzieningen zal door AE extra kosten in rekening worden gebracht, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
 22. De Opdrachtgever garandeert dat tenminste 14 dagen voor datum optreden de eventuele aanwezigheid van drie of meer te overbruggen traptreden van maximaal 20 centimeter per traptrede tussen de laad/losplaats en het podium door Opdrachtgever aan AE zijn doorgegeven. In geval er drie of meer traptreden moeten worden overbrugd tussen de laad/losplaats en de speelplek zal er een extra sjouw toeslag door AE in rekening worden gebracht.
 23. De Opdrachtgever garandeert dat indien aan bepalingen in dit artikel niet is voldaan door Opdrachtgever, wordt er voorafgaand aan het optreden een extra toeslag van € 75,00 gerekend plus eventuele bijkomende kosten voor aanvullende materialen op straffe van eenzijdig annuleren van het optreden door AE. Dit bedrag zal op datum optreden zelf ter plaatse op locatie verrekend worden, tenzij de Opdrachtgever zorgt voor voldoende maatregelen in de vorm van hulpmiddelen en/of sjouwhulp waardoor Artiest en haar crew geen extra sjouwwerkzaamheden hoeven te verrichten die in strijd zijn met de ARBO wetgeving.
 24. De Opdrachtgever garandeert dat voor AE, Artiest en haar toeleveranciers een parkeerplaats binnen een straal van 100 meter na het laden en lossen beschikbaar is voor alle door Artiest en haar crew gebruikte vervoersmiddelen.
 25. De Opdrachtgever garandeert dat parkeerkosten en eventuele andere kosten (zoals voor overtocht op een boot) zijn voor rekening van de Opdrachtgever en zullen achteraf door AE in rekening worden gebracht.
 26. De Opdrachtgever garandeert dat indien de Artiest gebruik maakt van Riders en deze door de Artiest vóór het sluiten van de Overeenkomst met AE van toepassing zijn verklaard op de uitvoering van de Opdracht, verklaart Opdrachtgever dat deze Riders zullen worden nageleefd en/of gerespecteerd. AE zal in het voorkomende geval Opdrachtgever direct informeren over de door de Artiest gehanteerde Riders.
 27. De Opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn dat de Artiest en zijn medewerkers, die noodzakelijk aanwezig moeten zijn bij de uitvoering van de Opdracht, tijdens de uitvoering per uur recht hebben op alcoholvrije drank consumpties, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen;
 28. De Opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn dat de Artiest en zijn medewerkers, die noodzakelijk aanwezig moeten zijn bij de uitvoering van de Opdracht, recht hebben op een eenvoudige doch voedzame warme maaltijd (geen snacks, brood en soep maaltijd), tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen. De Opdrachtgever van te voren overeenstemmen met AE waaruit deze maaltijd zal bestaan.
 29. Indien de opdrachtgever in gebreke in het bovenstaande dan heeft de Artiest het recht om (eventueel extern) passende maaltijden te bestellen, de kosten hiervan zijn voor de rekening van de opdrachtgever.
 30. de Artiest gerechtigd is elk gecontracteerd uur minimaal 15 (vijftien) minuten te pauzeren, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen.
 31. De Toeleverancier garandeert een juiste uitvoering te geven aan diens verplichtingen voortvloeiende uit de met het AE gesloten Overeenkomst met betrekking tot de te leveren diensten en/of de ter beschikking te stellen zaken.
 32. Opdrachtgever staat garant voor de veiligheid van de Artiest, Crew en andere begeleiders.
 33. Indien sprake is van een reisafstand van tenminste 225 kilometer voor Artiest (enkele reis), zal, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, Opdrachtgever voor Artiest en Crew een hotelovernachting inclusief ontbijt ter beschikking stellen voor de nacht volgend op het optreden door Artiest bij Opdrachtgever. Per lid van de Artiest en Crew zal een separate hotelkamer ter beschikking worden gesteld. De hotelfaciliteit is van een redelijke kwaliteit (tenminste twee sterren conform ANWB classificatie). Tenzij anders is overlegd.
 34. Het gebruik maken van apparatuur en/of instrumentarium door Opdrachtgever en/of gasten van de Opdrachtgever voor stukjes, liedjes, etc. is enkel toegestaan na overleg vooraf met Artiest.
 35. Het ‘doorprikken’ van een DJ of andere (tape) act naar de installatie van Artiest is enkel toegestaan indien vooraf na overleg overeengekomen. Artiest heeft het recht voor het ‘doorprikken’ een extra vergoeding te vragen.

 

ARTIKEL 5 AANSPRAKELIJKHEID / VRIJWARING

 1. Vertragingen of niet optreden, veroorzaakt doordat aan de bovenstaand genoemde eisen niet of onvoldoende wordt voldaan, kunnen nimmer leiden tot verhaal van enige schade bij Artiest of AE.
 2. Opdrachtgever zal de Artiest op de hoogte stellen van eventuele omleidingen, wegopbrekingen en/of -afsluitingen die de directe toegang tot de locatie van het optreden kunnen belemmeren. Vertragingen of niet optreden, veroorzaakt doordat aan deze eisen niet of onvoldoende wordt voldaan, kan nimmer leiden tot verhaal van enige schade bij AE en/of Artiest.
 3. Onverminderd de bevoegdheid van AE om van de Opdrachtgever al dan niet (gedeeltelijk) nakoming of ontbinding van de Overeenkomst te vorderen, is de Opdrachtgever volledig aansprakelijk voor alle schade, vervolgschade daaronder inbegrepen, van AE, voortvloeiende uit het niet of niet volledig voldoen aan enige in deze algemene voorwaarden genoemde garantie en/of verplichting.
 4. Iedere schade aangebracht aan instrumenten, geluidsapparatuur e.d. van de Artiest zowel in eigendom als ingehuurd, veroorzaakt door het aanwezige publiek of veroorzaakt als gevolg van een falende stroomvoorziening, wordt door de Opdrachtgever volledig vergoed tegen taxatiewaarde vastgesteld door een erkend taxateur met aantoonbare expertise op het gebied van instrumenten en geluidsapparatuur. Betaling vindt plaats uiterlijk binnen een maand nadat de schade is toegebracht en de taxatiewaarde is vastgesteld
 5. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade aan en/of verlies van door AE of door derden – al dan niet tegen betaling – aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, alsmede voor schade aan en/of verlies van gebruikte zaken ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht van de Artiest.
 6. AE kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan gebouw, inboedel, verlies / diefstal etc., aangebracht door derden.
 7. In het geval er meer dan één Opdrachtgever is, is ieder der Opdrachtgevers jegens AE voor de volledige betaling van het factuurbedrag hoofdelijk aansprakelijk. AE is steeds gerechtigd de Opdrachtgever te verzoeken genoegzame zekerheid te stellen voor de nakoming van diens betalingsverplichtingen.
 8. De Opdrachtgever is steeds gehouden de gevraagde zekerheid op eerste verzoek van AE te verschaffen.

 

ARTIKEL 6 – BETALING

 1. Betaling dient uiterlijk 28 dagen voorafgaand aan het optreden per bank plaats te vinden tenzij anders overeengekomen. Indien anders overeengekomen wordt er om een aanbetaling gevraagd die uiterlijk 7 dagen na bevestiging van het optreden per bank voldaan moet zijn.
 2. Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan al diens betalingsverplichtingen heeft voldaan is deze van rechtswege in verzuim. AE heeft alsdan het recht om zonder nadere aankondiging van de Opdrachtgever in rechte nakoming te vorderen. Ook behoudt Artiest en/of AE zich het recht voor het optreden geen doorgang te laten vinden.
 3. Bij niet, niet volledige of niet tijdige betaling is de Opdrachtgever voor iedere maand over het aan AE verschuldigde bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente zoals geldend op het moment van de vervaldatum van de factuur verhoogd met 2% contractuele rente (twee procent), waarbij een gedeelte van de maand bij de berekening als een gehele maand wordt aangemerkt.
 4. Daarnaast is de Opdrachtgever in dat geval aan AE tevens de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, voor particuliere klanten geldt daarbij het volgende conform de wet incasso kosten:
  – 15% over over de eerste € 2.500,- van de hoofdsom van de vordering, met een minimum van € 40,-;
  – 10% over de volgende € 2.500,- van de hoofdsom van de vordering;
  – 5% over de volgende € 5.000,- van de hoofdsom van de vordering;- 1% over de volgende € 190.000,- van de hoofdsom van de vordering;
  – 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,-.
 5. Voor zakelijke klanten geldt het volgende:
  – 15% over over de eerste € 3.200,- van de hoofdsom van de vordering, met een minimum van € 125,-;
  – 10% over de volgende € 6.500,- van de hoofdsom van de vordering;
  – 7% over de volgende € 16.250,- van de hoofdsom van de vordering;
  – 4% over het meerdere tot € 65.000,- van de hoofdsom van de vordering;
  – 1% over de volgende € 190.000,- van de hoofdsom van de vordering;
  – 2% over het meerdere.
 6. Onverminderd het vorenstaande is de Opdrachtgever gehouden alle andere door AE in redelijkheid te maken kosten zoals, maar niet beperkt tot, juridische kosten te vergoeden.
 7. In het geval de Opdrachtgever in strijd handelt met dit artikel heeft AE het recht diens verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten.
 8. De Opdrachtgever verplicht zich jegens AE nimmer direct betalingen te verrichten aan de desbetreffende Toeleverancier en/of Artiest, tenzij anders is overeengekomen.
 9. De op grond van enig intellectueel eigendomsrecht af te dragen gelden, onder meer aan BUMA/STEMRA met betrekking tot de auteursrechten en aan SENA met betrekking tot de naburige rechten zitten niet inbegrepen in de prijsopgaven van AE en zijn voor rekening van de Opdrachtgever. In geval een particulier een artiest inhuurt voor een besloten feest waar geen toegang voor wordt geheven zoals bijvoorbeeld een verjaardag of bruiloft dan hoeven er geen BUMA/STEMRA EN SENA rechten te worden afgedragen.

 

ARTIKEL 7 – ANNULERING EN OVERMACHT

 1. In geval van aantoonbaar overmacht dat niet te voorzien was op het moment van de overeenkomst mag deze Overeenkomst kosteloos (met uitzondering van reeds gemaakte kosten en bestede tijd door artiesten en management) en zonder verdere ingebrekestelling worden geannuleerd. Onder overmacht wordt verstaan:
  1. mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme;
  2. een dag van nationale rouw;
  3. overheidsmaatregelen waardoor het optreden in geen enkele vorm plaats kan vinden;
  4. natuurrampen waardoor het optreden geen doorgang kan vinden;
  5. ziekte van de Artiest;
  6. zeer ernstige ziekte van een familielid in de eerste graad;
  7. overlijden van een familielid in de eerste graad.
 2. Dit annuleringsrecht bij overmacht geldt voor zowel AE als Opdrachtgever.
 3. Het ontbreken van vergunningen is geen overmacht en Opdrachtgever zal in dat geval de volledig afgesproken gage aan AE betalen.
 4. Annulering door overmacht dient schriftelijk te geschieden gericht aan AE met de reden van overmacht en een bewijs van overmacht (doktersverklaring, e.d.).
 5. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst wil annuleren, dient hij dit schriftelijk ter kennis te brengen aan AE. Onverminderd het recht op schadevergoeding volgens de wet, heeft AE bij annulering van het optreden of opdracht recht op de volledige gage, althans een redelijk percentage daarvan, afhankelijk van de termijn van opzegging door de Opdrachtgever. De annuleringsvergoeding, berekend volgens de volgende staffel, rekening houdend met het advies van de Nederlandse Toonkunstenaarsbond:
  -Opzegging 24 uren of korter voorafgaand aan het optreden: 100% van de gage.
  -Opzegging 1 maand of korter voorafgaand aan het optreden: 75% van de gage.
  -Opzegging tussen 1 en 2 maanden: 50% van de gage
  -Opzegging tussen 2 en 3 maanden: 25% van de gage ;
  -Opzegging langer dan 3 maanden voorafgaand aan het optreden: 10% van de gage
 6. Deze kosten zijn vanaf het moment van annulering met onmiddellijke ingang opeisbaar. Bij annulering hoeven de berekende reiskosten en eventuele toeslagen voor wacht- en nachturen niet te worden betaald voor zover deze nog niet gemaakt zijn.

 

ARTIKEL 8 WACHTGELD

 1. Indien bandleden en/of crew meer dan 1 uur voor aanvang moeten zijn of pas veel later kunnen afbouwen (meer dan een half uur na afloop van het optreden), dan worden er zogeheten wachturen in rekening gebracht à 25,00 euro per persoon per uur.
 2. Indien de pauzes tussen sets in langer moeten duren dan 45 minuten, dan wordt hiervoor ook wachtgeld in rekening gebracht.

 

ARTIKEL 9 ONVERBINDENDHEID/HIATEN

Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden onverbindend mochten zijn of worden, bijvoorbeeld in het geval in rechte mocht komen vast te staan dat het een onredelijk bezwarend beding betreft, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich alsdan om een niet verbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die – gelet op het doel en de strekking van deze algemene voorwaarden – zo min mogelijk afwijkt van de niet-verbindende bepaling.

 

ARTIKEL 10 GESCHILLEN

Op de door AE gesloten Overeenkomsten en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing. Van alle geschillen, welke direct of indirect voortvloeien uit de door het AE en de Wederpartij gesloten Overeenkomst, is uitsluitend de rechter in het Arrondissement Almelo bevoegd kennis te nemen, zulks onverlet de eventuele bevoegdheid van de kantonrechter.

Anervo Entertainment | Willem Kloosstraat 3 | 7442 ZN Nijverdal |info@anervo-entertainment.nl|www.anervo-entertainment.nl| Kvk.66774810| BTW-nr. NL001589406B09 l


Inleiding
00. ANERVO Entertainment

Je leest op dit moment de privacy verklaring
van ANERVO Entertainment. ANERVO Entertainment is een website waar je al je feesten en events kan boeken en is onderdeel van Rumworld.
Denk hierbij aan het geven van een proeverij, feestavond, workshop, etc..
Er zijn situaties waarin jouw gegevens door
ANERVO Entertainment verzameld worden. Het is daarom
goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt
en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens
kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.
Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik
van jouw gegevens door ANERVO Entertainment neem
dan gerust contact op!
info@rumworld.nl | 06 14 17 65 53
Willem Kloosstraat 3| 7448ZN | Nijverdal
BTW. ID Nr. NL001589406B09 | KVK Nr. 66774810

01. Het versturen van nieuwsbrieven
ANERVO Entertainment stuurt via e-mail nieuwsbrieven.
Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel
en anderzijds gericht op kennisdeling. Je
voornaam en e-mailadres worden verzameld
via het daarvoor bestemde formulier op de
website van ANERVO Entertainment Daarnaast kan je
mondeling of tekstueel gevraagd worden om
je aan te melden.

 

02. Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als
jij contact opneemt met ANERVO Entertainment via de
website. In dit formulier wordt echter alleen
gevraagd om de benodigde gegevens om een
voorstel of een dienst aan te kunnen bieden,
zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres,
telefoonnummer en omschrijving.

 

03. Analytics
De website van ANERVO Entertainment verzamelt jouw
gegevens om de website te verbeteren. Dit
gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens
zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan
jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan
informatie zoals de duur van je website bezoek
of de pagina’s die je veel bezoekt.
Alle gegevens worden alleen verwerkt met
jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter
uitvoering van de overeenkomsten die worden
aangegaan, dan wel omdat verwerking
noodzakelijk is om jou in contact te brengen
met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

 

Ontvangers

De gegevens die ANERVO Entertainment ontvangt en
verwerkt worden beheerd d.m.v.:
01. Mailchimp
De nieuwsbrieven worden verzonden met
Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt
voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres
en voornaam automatisch opgeslagen in de
daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.
02. JW Webmail
De e-mail van ANERVO Entertainment wordt gehost
bij Jouw Web. Als jij contact opneemt via de
formulieren of via mail, worden die betreffende
mails opgeslagen op de servers van Jouw Web.
02. Jouw Web
De website en back-ups van de website
worden gehost bij Jouw Web. Gegevens die jij
achterlaat op de website van ANERVO Entertainment zijn
op de servers van Jouw Web opgeslagen.
03. Mollie
Mollie is een zogenaamde PSP, zij verzorgen de betalingen aan ANERVO Entertainment

04. DigiBTW

DigiBTW verzorgt voor ons de offertes en facturen alswel de verkopen

 

Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd
bewaard door ANERVO Entertainment maar nooit langer
dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten,
tenzij we op grond van een wettelijke regeling
jouw gegevens langer moeten bewaren.
01. Het versturen van nieuwsbrieven
Jouw e-mailadres en voornaam worden
opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw
gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je
namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via
de link onderaan de nieuwsbrieven of door een
mail te sturen naar info@rumworld.nl
02. Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met
ANERVO Entertainment via e-mail, dan worden die gegevens
die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam,
bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op
de mailserver. Die mails worden tot maximaal
twee jaar terug bewaard.
03. Analytics
De gegevens die Analytics op de website
verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden
aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze
gegevens worden voor onbepaalde tijd
bewaard binnen Google Analytics.

 

BEVEILIGING

Er worden van jouw persoonsgegevens geen
fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden
alleen beheerd in de eerder genoemde
systemen en software.
De persoonsgegevens die door ANERVO Entertainment
of door eerder genoemde derden worden
beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een
wachtwoord en daar waar mogelijk met
tweestapsverificatie.
Bij deze tweestapsverificatie wordt een code
vanuit de software gegenereerd en verstuurd
naar ANERVO Entertainment. Deze code dient gebruikt te
worden tijdens het inlogproces.
De apparaten die jouw gegevens openen zijn
elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord
en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die
toegang hebben tot jouw gegevens wordt
beperkt tot alleen de benodigde apparaten.
Beveiliging
05.
Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze
website beveiligd door een SSL certificaat. Dit
betekent dat jouw verbinding met de website
van ANERVO Entertainment is. Je herkent deze
beveiliging aan het  slotje voor de url.

JOUW RECHTEN

01. Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw
gegevens op te vragen die bij ANERVO Entertainment
vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je
door een e-mail te sturen of telefonisch contact
op te nemen met ANERVO Entertainment. Je krijgt dan
een overzicht van jouw gegevens.
02. Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens
veranderd? Je hebt het recht om dit te laten
rectificeren door ANERVO Entertainment Je gegevens
omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via
de daarvoor bestemde url onderaan elke nieuwsbriefmail.
03. Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij
ANERVO Entertainment opgeslagen liggen in het geval je
overstapt naar een andere partij of dienst, dan
heb je het recht op overdracht. Hierbij dient
ANERVO Entertainment al jouw gegevens over te dragen
aan de andere partij..
04. Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij
ANERVO Entertainment vastgelegd zijn? Dan heb je het
recht op het laten wissen van jouw gegevens.
05. Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij
Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat
ANERVO Entertainment niet op de juiste manier met jouw
gegevens omgaat.
06. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat ANERVO Entertainment jouw gegevens
gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen
van het gebruik van jouw persoonsgegevens.
Het gebruik maken van deze rechten kan via
info@anervo-entertainment.nl onder toezending
van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto,
de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt.
Het streven is om binnen een week te reageren.

 

PLICHTEN

ANERVO Entertainment verwerkt persoonsgegevens
op grond van een gerechtvaardigd belang,
namelijk een commercieel belang. Denk hierbij
aan het aanbieden van diensten of producten
van ANERVO Entertainment via e-mail. Jouw gegevens
zullen nooit verkocht worden aan derden.
De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren,
zijn de minimale benodigde gegevens voor
het aanbieden van de diensten of producten.
Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de
nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze
verplichte gegevens niet worden aangeleverd,
kan ANERVO Entertainment de betreffende dienst niet
aanbieden.
Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt
gedeeld met ANERVO Entertainment met anderen dan
de hierboven genoemde partijen te delen
(voor bijvoorbeeld het aanbieden van een
dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming
voor worden gevraagd.
ANERVO Entertainment behoudt zich het recht de
gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk
is vereist dan wel wanneer ANERVO Entertainment dit
gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een
juridisch verzoek/proces of om de rechten,
eigendom of veiligheid van ANERVO Entertainment te
beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw
recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.
Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact
op via onderstaande contactgegevens.

info@anervo-entertainment.nl | 06 14 17 65 53
Willem Kloosstraat 3| 7448ZN | Nijverdal
BTW. ID Nr. NL001589406B09 | KVK Nr. 66774810

 

Anervo Entertainment is naamhouder van o.a.
Anervo Entertainment
rumworld.nl


 

DISCLAIMER
Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. 

Privacy verklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. 
Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen, een bestelling te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. 
Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. 
Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. 
De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.
Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. 
Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.
Bedrijven die uw informatie kunnen zien zijn:
ANERVO Entertainment, zoals beschreven
Google, voor ranking en statistieken
LB Media, webhost van Rumworld voor inloggen, adressen, nieuwsbrief etc.
Digibtw, voor adressen etc. voor facturen

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. 
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 
Wijzigingen en typefouten zijn voorbehouden. 
Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.
ANERVO Entertainment aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. 

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. 
Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij ANERVO Entertainment of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan ANERVO Entertainment 
Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van ANERVO Entertainment
PRIVACY BELEID
COOKIES
Wanneer u onze site bezoekt, plaatsen wij een of meerdere cookies. 

Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de web browser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Firefox) om deze cookies op uw computer op te slaan. 

Er zijn twee soorten cookies. Sessie cookies worden weer van uw computer verwijderd zodra u uw web browser afsluit. Permanente cookies blijven op uw computer staan, ook na afsluiting van uw web browser. 

Wij gebruiken sessie cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken en permanente cookies om bepaalde gebruikersinstellingen te bewaren, zodat het gebruik van de website voor u kan worden geoptimaliseerd. 
Wij gebruiken permanente cookies ook om meer gerichte informatie op onze website te zetten en om informatie te verzamelen over onze klanten, voor doeleinden van gerichte communicatie, zoals het verstrekken van service informatie over onze producten en diensten en gerichte marketing rond onze producten en diensten. Wij geven/verkopen uw gegevens nooit aan derden.

U heeft de mogelijkheid om een waarschuwing te krijgen als een cookie wordt geplaatst en om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw web browser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw web browser). U kunt dan echter niet meer van alle mogelijkheden van de site gebruik maken. 
Cookies kunnen uw computer of bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

Verwerken van uw gegevens
Wanneer u gebruik maakt van onze website verzamelen en verwerken wij de volgende gegevens van u:

 • van alle bezoekers van onze website verzamelen en verwerken wij standaardinformatie over ,statistieken op page views, verkeer van en naar ANERVO Entertainment
 • van deelnemers aan ons forum en/of gastenboek verzamelen en verwerken wij IP-adressen en de gegevens die zij op het forum hebben geplaatst;
 • van deelnemers aan een promotieactie of prijsvraag verzamelen en verwerken wij NAW-gegevens, e-mailadres en inzending voor de actie of prijsvraag;
 • van mensen die een bericht versturen via onze contact mogelijkheden verzamelen en verwerken wij IP-adres, naam, e-mailadres, telefoonnummer, besturingsgegevens pc en de vraag of opmerking.


Doeleinden verwerking gegevens
Wij verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • het leveren van onze diensten, waaronder het aanbieden als agent, dropship, bemiddelaar van alcoholische drank en gerelateerde produkten. Onze evenementen, proeverijen, promo acties en prijsvragen, indien u daarvan gebruik maakt of daaraan deelneemt;
 • het beantwoorden van vragen van gebruikers;
 • het verstrekken van (persoons)gegevens aan bepaalde derden (zoals Politie, Justitie en rechthebbenden) indien wij daartoe aanleiding zien op grond van wet- en regelgeving of dit Privacybeleid;
 • het afdwingen van naleving van onze Gebruiksvoorwaarden en/of Beleidsregels;
 • het innen van vergoedingen;
 • het meten van de belangstelling voor onze diensten en het bevorderen van het gebruikersgemak van onze website;
 • het informeren van gebruikers over diensten en updates;
 • het doen van gerichte aanbiedingen.
 • eventuele andere doeleinden zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van de informatie.


Beveiliging
Wij nemen diverse technische en organisatorische maatregelen, om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van niet-geautoriseerde toegang, niet-geautoriseerde bekendmaking of anderszins onrechtmatige verwerking, maar niets is perfect, wij kunnen dus niets garanderen.

Algemeen
Wij kunnen dit beleid te allen tijde aanpassen. De aanpassingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht worden. Wij raden u aan om regelmatig kennis te nemen van dit privacybeleid.

Privacyverklaring

Wij zijn toegewijd aan het beschermen van uw privacy online.

We waarderen het dat u gesteld bent op uw persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt. In deze verklaring wordt uitgelegd hoe we informatie over u verzamelen wat we ermee doen en welke controlemogelijkheden u heeft.

Wie wij zijn?

ANERVO Entertainment is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Persoonsgegevens die wij over u verzamelen

We kunnen alleen de goederen leveren en diensten in uw opdracht uitvoeren, indien u ons uw persoonlijke gegevens daartoe verstrekt. In dat kader verzamelen wij persoonsgegevens zoals: uw naam, adres, e-mailadres.

Wij zullen de informatie die u zelf ons hebt verstrekt voor de in dit privacy verklaring verkregen omschreven doeleinden gebruiken.

Uw persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt voor informatie over producten en diensten die worden aangeboden via onze website aan u, voor facturatie en orderverwerking. Uw gegevens kunnen in dit kader aan bij het afhandelen van de bestelling betrokken derden (bv. de bezorger) worden doorgegeven.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om u informatie te sturen over onze producten en diensten die u van ons verzocht hebt door het aanmelden voor onze nieuwsbrief. Het is te allen tijde mogelijk u voor de nieuwsbrief af te melden, wat kan worden gedaan met een bericht aan het hieronder aangegeven contact, of via een speciaal daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief.

Verder zullen uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

– Het beheer van uw account bij ons;

-Ter verificatie van de financiële transacties met betrekking tot de betalingen die u online maakt;

Veiligheid

Wij hechten veel belang aan de veiligheid van alle persoonlijk identificeerbare informatie in verband met onze gebruikers. We hebben veiligheidsmaatregelen getroffen om verlies, misbruik en wijziging van de persoonlijke gegevens tegen te gaan. We zullen technische en organisatorische maatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen, door middel van:

– Toegang tot uw account te beveiligen door wachtwoord en gebruikersnaam die uniek zijn voor u;

– Uw persoonlijke gegevens op te slaan op beveiligde servers;

– Het versleuteld opslaan van betalingsgegevens met behulp van SSL-technologie.

U dient erop bedacht te zijn dat het indienen van persoonlijke informatie op internet nooit helemaal veilig is. Wij kunnen de beveiliging van informatie niet garanderen aangezien en elke vorm van informatieverstrekking geschiedt op eigen risico. Alles wat we kunnen doen is gebruik maken van al onze inspanningen om uw gegevens te beschermen en ervoor te zorgen dat we een betrouwbare en veilige omgeving behouden om uw gegevens te gebruiken. Het is raadzaam om uw browser te sluiten wanneer u klaar bent met uw sessie om ervoor te zorgen anderen geen toegang tot uw persoonlijke informatie verkrijgen als u een gedeelde computer of een computer gebruiken in een openbare plaats.

Uw rechten

Als u zich zorgen maakt over uw gegevens, hebt u het recht toegang tot de persoonsgegevens die wij over u hebben op te vragen.

Gebruik van cookies door ANERVO Entertainment

ANERVO Entertainment maakt op deze website gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparatuur worden opgeslagen. Sommige cookies die wij gebruiken worden na afloop van de browsersessie, dus na het afsluiten van uw browser,weer verwijderd (sessiecookies). Andere cookies blijven achter op uw eindapparatuur en stellen ons in staat om uw browser bij een volgend bezoek weer te herkennen (permanente cookies). De looptijd van de gebruikte cookies kunt u in uw browser menu inzien. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer zijn opgeslagen, niet beschadigen. Voor het plaatsen van cookies zal Rumworld indien wettelijk verplicht u vooraf – bij het eerste bezoek aan één van Rumworlds  websites – om toestemming vragen. Als u desgevraagd toestemming geeft, wordt deze toestemming door Rumworld opgeslagen zodat u niet bij elk bezoek aan de website opnieuw toestemming hoeft te geven. Wanneer u uw toestemming voor het gebruik van cookies wilt intrekken dan kunt u de cookies verwijderen of laten verwijderen door uw browser of virusscanner. Rumworld gaat er in dat geval van uit dat de toestemming voor het plaatsen van cookies is ingetrokken en zal u bij een volgend bezoek aan de website opnieuw om toestemming vragen. Indien u uw toestemming intrekt, kan het echter gebeuren dat u niet van alle mogelijkheden van de website gebruik kunt maken, of dat u geen toegang hebt tot bepaalde (onderdelen van) de website.

Welke cookies worden gebruikt?

 1. Functionele cookies: deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van onze website. Zij zorgen er bv. voor dat bepaalde voorkeursinstellingen worden onthouden en vergemakkelijken het navigeren tussen de verschillende pagina´s.
 2. Analytische cookies: met behulp van software van derde partijen (Google e,d,) wordt gemeten hoe vaak onze website wordt bezocht en welke pagina´s het meest worden bezocht. Statistische analyse van deze gegevens stelt ons in staat om onze website verder te optimaliseren.
 3. Tracking cookies: deze cookies volgen uw gedrag op onze website en stellen ons in staat u bij een volgend bezoek een gepersonaliseerde bezoekervaring aan te bieden.

Onze contactgegevens

Wij zijn blij met uw feedback en vragen. Wilt u contact met ons opnemen? Stuur dan een e-mail naar info@anervo-entertainment.nl of schrijf ons; Anervo Entertainment, Willem Kloosstraat 3 7442ZN Nijverdal (let op! geen bezoek of afhaal adres!) of bel ons op + 31 06 1417 6553.